REGLAMENT DE LA XXV EDICIÓ DE LA TRAVESSA


Definició

La marxa en Bicicleta de Muntanya (BTT) que anomenem “La Travessa” és una prova esportiva de caràcter no competitiva que està organitzada pel Club Ciclista Sant Joan Despí (CCSJD). La marxa transcorre per carreteres, pistes i senders oberts al trànsit de vehicles i de persones.

La prova tindrà lloc el dia 2 d'octubre de 2022, amb sortida a les 8:00 hores des de la Rambla Josep Maria Jujol de Sant Joan Despí i arribarà a l’Ermita de Santa Cecilia de la muntanya de Montserrat, amb un recorregut de 73 km y 1.800 metres de desnivell.

“La Travessa” es realitza en el marc d'una especialitat ciclista que concep aquest esport com a exercici físic amb finalitats d'oci, turístics o culturals. La prova estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l'annex II del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.Inscripció
 • L'Organització es reserva el dret d'admissió dels participants.
 • La inscripció és personal i intransferible i suposa l'acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.
 • La inscripció s'haurà de tramitar mitjançant el sistema de pagament online amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Queda estrictament prohibida la venda, cessió, regal, sorteig de la inscripció. Serà responsabilitat de la persona inscrita que ha fet la cessió, qualsevol acció derivada de la transmissió.
 • Els drets d'inscripció a “La Travessa” són de 37,00€ per els ciclistes federats a la Federació Catalana de Ciclisme i caldrà abonar un increment de 3,00€ de la llicència de dia, per els/les no federats/des.
 • La quota d'inscripció comprèn:
  • Assegurança d'accidents per als no federats.
  • Assegurança de responsabilitat civil de l'Organitzador per a tots/es els/les participants.
  • Xip i dorsal amb control de temps, gestionat per una empresa externa a l’Organització.
  • Bossa del/la participant.
  • Dret a fer servir tota la infraestructura de la marxa (avituallaments sòlids i líquids, senyalització, assistència bàsica i serveis mèdics).
  • El mallot amb disseny exclusiu per la 25a edició. A escollir talla i model femení o masculí.
  • Buff exclusiu de la 25a edició.
  • Medalla finisher per a qui completi la marxa amb el temps màxim establert a la secció "Desenvolupament del recorregut" d'aquest reglament.
 • El període d'inscripcions s'obrirà a partir de les 0.00 hores del dia 25 de juliol i finalitzarà a les 24.00 hores del dia 1 d'octubre o bé al completar els/les 800 participants.
 • A partir del dia 5 de setembre, el preu de la inscripció s'incrementa amb 3,00€. A la vegada, el mallot i el Buff ja no estarà disponible en el moment de recollir el dorsal. La recollida caldrà fer-la unes setmanes després, a la seu de l'entitat organitzadora, dins l'horari establert.
 • Es podrà inscriure qualsevol persona que el dia de la prova tingui més de 16 anys. Els menors de 18 anys hauran d'aportar una autorització signada pels progenitors.


Recollida de dorsals

La recollida de dorsal es farà al Poliesportiu Salvador Gimeno de Sant Joan Despí el 29 i 30 de setembre de 2022 de 19h a 21h, el dissabte 1 d’octubre de 10h a 14h i el mateix diumenge 2 d’octubre de 2022 de 7h a 7.45h.

Per recollir el dorsal, els/les participants han de presentar el DNI o el carnet de conduir. En el cas d'estar Federats/des, ho hauran d'acompanyar amb la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme.

Els participants menors de 18 anys, a més del DNI, hauran d'aportar una autorització signada pel/la seu/va tutor/a amb còpia del DNI del/la mateix/a.Anul·lacions

Davant les inclemències climatològiques extraordinàries o un altre tipus de causes de força major inclosa la pandèmia per SARS COVID 2, atribuïbles o no l'Organització i que impossibilitin la celebració de la marxa o la modificació del seu recorregut, l'Organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l'import de la inscripció o d'altres despeses derivades.Controls de pas

Es realitzarà un control de sortida i arribada electrònica, així com els controls de pas que l'Organització consideri oportuns i als llocs per ells designats.Reconeixement Mèdic-esportiu

“La Travessa” no és una prova competitiva, però sí una prova que suposa un esforç considerable, segurament major al realitzat per la majoria dels participants de forma habitual. Per això des de l'Organització creiem que és aconsellable fer-se un reconeixement mèdic esportiu per comprovar que estem en perfecte estat de salut, que inclou una analítica i una prova d'esforç.Acceptació electrònica

Tots els participants hauran d'observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament. Cada participant haurà d'acceptar electrònicament el Reglament establert per l'Organització per als/les participants, de manera que no es permetrà la inscripció a les persones que no ho facin. Mitjançant aquest document, el/la participant declararà que assumeix els riscos inherents a la participació en la prova i exclou l'Organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la seva participació en la mateixa.Responsabilitat de l'Organització

Ni l'Organització, ni els seus patrocinadors o col·laboradors, es fan responsables dels accidents de ciclistes no inscrits oficialment, o dels que estant inscrits i abandonin el recorregut que es troba senyalitzat.

Tampoc es fa responsable de les despeses ni els deutes que pogués contreure qualsevol participant durant la marxa.

Ni l'Organització, ni els seus patrocinadors o col·laboradors, es fan responsables dels accidents que els/les participants puguin causar a altres ciclistes o a altres persones durant l'esdeveniment.

Ni l'Organització, ni els seus patrocinadors o col·laboradors, es faran responsables, en cap cas de les pèrdues, furts, abandonaments per força major o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants per cap concepte. El participant eximeix l'Organització de qualsevol tipus de responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància, inclosos trasllats o custòdia de bicicletes.Control de l'Organització

L'Organització disposarà de personal al llarg del recorregut, la funció del qual consisteix en vetllar per la seguretat dels/les participants així com del compliment del present Reglament. Portaran un vestuari que els identifica en tot moment. Aquests col·laboradors/es són membres actius de l'Organització, amb facultat per denunciar el comportament antiesportiu o incívic d'aquells/es participants que per les seves accions, puguin posar en perill a la resta. Especialment vetllaran per detectar i penalitzar aquells/es participants que:

 • No respectin les consignes de seguretat indicades per la policia i per l'Organització.
 • No passin pels diferents controls establerts per l’Organització.
 • Abandonin la ruta marcada.
 • Embrutin o degradin l'entorn per on passa la prova llençant deixalles.
 • Comportaments que impedeixen el normal desenvolupament de la prova i que vagin contra aquest Reglament.

En aquests casos l'Organització actuarà en conseqüència, desqualificant d'aquesta prova i segons la gravetat de la infracció, fins i tot prohibint-li participar en successius esdeveniments organitzats per la nostra entitat. També denunciarà davant les autoritats les actuacions que siguin mereixedores.Medi Ambient

La Travessa es desenvolupa en la seva major part per pistes en un entorn natural, de manera que serà obligació de totes i tots preservar-lo, evitant llençar deixalles fora de les àrees de control, on podran deixar-se els residus.Drets d'imatge

L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el/la participant autoritza als organitzadors de “La Travessa” a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu consentiment perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la prova en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica.Informació sobre Protecció de Dades

El responsable del tractament de les dades és el Club Ciclista Sant Joan Despí, amb direcció Carrer Bon Viatge, 37 1r pis 08970 - Sant Joan Despí, Telèfon 93 373 39 12 i correu-e info@ccsjd.org

 • El CCSJD tracta la informació de les persones que s'inscriuen en la prova únicament per gestionar la inscripció.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació pels períodes legalment previstos, sense perjudici de la sol·licitud de supressió per l'interessat/da. A la data de finalització del contracte, les dades seran bloquejades per tal d'impedir el seu tractament excepte per posar a disposició d'Administracions Públiques i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d'aquestes responsabilitats.
 • La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la seva inscripció a l'esdeveniment.
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el CCSJD estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des podran oposar-se al tractament de les seves dades. El CCSJD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • L'usuari tindrà dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat, es transmeten directament a un altre responsable en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.
 • El/la titular de les dades, o el/la seu/va representant legal, acreditant la seva identitat poden exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l'adreça electrònica info@ccsjd.org o mitjançant correu postal al carrer Bon Viatge, 37 1a planta 08970 - Sant Joan Despí.
 • Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es Quan el titular dels drets no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels mateixos, pot reclamar l'assistència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè l'exercici dels seus drets sigui efectiu, mitjançant la presentació d'una reclamació de Tutela de drets www.agpd.es.


Desenvolupament de la Prova
Sortida

La sortida de la prova es realitzarà a la Rambla Josep Jujol de Sant Joan Despí, a les rodalies del Poliesportiu Salvador Gimeno. L'accés s'efectuarà per la zona d'accés i control de xips ubicat a la mateixa rambla, cantonada amb el C/Torrent d’en Negre. Aquest accés s'haurà d'efectuar amb la bicicleta ja amb el dorsal col·locat al manillar.

Un cop s'accedeix al recinte tancat de sortida, no es podrà abandonar.

Les primeres files de la sortida estan reservades als membres del Club Ciclista Sant Joan Despí que participin a La XXV edició de La Travessa.


Desenvolupament del recorregut

Els participants hauran de seguir estrictament el recorregut senyalitzat per l’Organització. L'abandonament de la mateixa, o no passar pels controls establerts que únicament coneix l'Organització, suposa l’automàtic abandonament de la prova.

L’Organització ha establert un temps límit total de 8.45 hores per completar la prova, a comptar des de les 8.00 del matí. Un vehicle escombra identificat per l’Organització anirà tancant el recorregut, d’acord amb l’horari fixat en els controls de pas i avituallaments. Quan el vehicle de tancament passi al davant de qualsevol participant, els membres de l’Organització l’avisaran que està fora de la prova i des d’aquell moment el/la participant en qüestió, quedarà a tots els efectes retirat de la prova.

La situació dels avituallaments i l’ hora dels tancaments son:

 • Avituallament 1 Ullastrell PK 25,4 temps de tancament 10.25h
 • Avituallament 2 Olesa PK 38,7 temps de tancament 11.55h
 • Avituallament 3 Vacarisses PK 48.8 temps de tancament 13.20h
 • Avituallament 4 Castellbell PK 60.5 temps de tancament 14.25h
 • Arribada PK 73.5 Santa Cecilia temps de tancament 16.45h

Arribada

L'arribada es troba a l’Ermita de Santa Cecilia, a la muntanya de Montserrat. La arribada es tancarà a les 16.45h.


Retirada de participants

En cas que un/a participant es retiri de "La Travessa" haurà de comunicar-ho al control més proper o bé per telèfon als números d’informació que estan impresos en el dorsal, dient el seu nom, cognom, número de dorsal i lloc on es troba.


Bicicleta i equipació

És responsabilitat del/la ciclista participar amb la indumentària adequada per fer la prova i protegir-se de les inclemències climatològiques.

L'ús del casc és obligatori durant tota la prova. La seva no-utilització suposa l'abandonament automàtic de la prova.

Es pot participar amb bicicleta provista d'assistència elèctrica.Cancel·lació de la Prova

Si per causes de força major: meteorològiques, manifestacions, obres o sanitàries, cal suspendre la realització de la prova, l'Organització no retornarà l'import de la inscripció. Si que lliurarà el maillot commemoratiu.