Reforma Estatuts

 

Estimados socios: En mi último correo electrónico, me referí a que estamos obligados a modificar los actuales Estatutos de la Entitat a causa de cambios en la ley. El nuevo modelo ya nos lo ha facilitado el Consell Català de l’Esport por lo que las modificaciones son meramente técnicas, pero igualmente deben ser aprobados en Assemblea. Aprovechando la celebración de dicha Assemblea (14 de diciembre) la Junta Directiva propondrá también un nuevo texto que reforma el Reglament de Règim Intern y que tomará como referencia a los nuevos estatutos y a la vez también reflejará numerosos cambios que estimamos oportunos. El borrador de los nuevos Estatutos y la propuesta de la Junta para modificaciones el Reglament estarán disponibles a partir del 15 septiembre en nuestra Sede. Este es también el momento oportuno para socios que quieren presentar sus propias enmiendas. En cuanto nos lleguen vuestras propuestas, las colgaremos y las debatiremos también. La fecha límite para recibir tales propuestas es 31 de octubre, y a continuación celebraremos l’Assemblea Extraordinària, previsiblemente el 14 de diciembre.

 

President James Salter.

   Proposta Nou Reglament de Règimen Intern

Per a qualsevol dubte o suggeriment podeu enviar un correu a campionatsocial@ccsjd.org

 

(RRI) REGLAMENT DE RÈGIM INTERN, CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ

(DOCUMENT PER DEBATIR AMB ELS SOCIS/ES - DATA PREVISTA APROBACIÓ DOCUMENT 14 de DESEMBRE de 2017)

 

D’acord amb els Estatuts aprovats a l’assemblea del 15 de desembre 2017, en el seu article 5 i d’acord amb les atribucions que s’atorguen en el CAPITOL TERCER, articles 8 punt 3. apartat h) i com a extensió d’aquests:

 

Article 1

1. En una Assemblea General, cap proposta que comporti la modificació dels Estatuts o el Reglament de Règim Intern (a partir d’ara RRI) pot ser sotmesa a votació, si aquesta no està prèviament especificada a l’Ordre del Dia, exceptuant que es compleixi lo que s’estableix per la convocatòria d’Assemblees Extraordinàries, en l’apartat b) del punt 6, d’aquest mateix article 8è dels Estatuts. En aquest cas, el termini màxim per celebrar-se, quedarà ampliat fins els 60 dies en lloc dels 30 especificats, per poder complir amb un calendari apropiat de propostes i esmenes.

 

D’acord amb els Estatuts aprovats a l’assemblea del 15 de desembre 2017 en el seu, CAPITOL SEGON, article 6è, i com a extensió d’aquest:

 

Article 2

Modalitats, quotes, drets i deures:

 

1. S’estableixen les següents modalitats de socis/òcies, condicions i quotes.

a) Quota d’alta per a nous/ves Socis/òcies. Matriculació 10 euros

b) Honorífics (Socis/òcies fundadors/es de l’entitat i personalitats escollides en votació majoritària dels Socis): exempts de pagament de la quota anual.

c) Adults/es (Socis/òcies numeraris/àries majors de 18 anys): 20 euros anuals

d) Juvenils (Entre 12 i 17 anys): 10 euros anuals

e) Infantils (menors de 12 anys): 5 euros anuals

f) Familiar (sense limitació de membres, excepte fills/es majors de 18 anys): 40 euros anuals

 

2. Registre i formes de pagament de la quota:

a) S’efectuarà un únic pagament en el moment d’inscriure’s com a Soci/òcia i en els successius anys, mitjançant l’acceptació d’un rebut anual domiciliat.

b) La quota anual serà íntegrament abonada amb independència del mes en que l’interessat/ada realitzi l’alta, exceptuant quan l’alta es faci a partir del segon semestre, que en tal cas, s’aplicarà un descompte del 50% fins acabar l’exercici.

c) Si un rebut domiciliat és retornat per causes no atribuïbles al Club Ciclista Sant Joan Despí (a partir d’ara també CCSJD), les despeses que se’n derivessin aniran a càrrec del titular.

d) El Soci/òcia que no tingui domiciliat el pagament de la quota anual disposarà de 3 mesos per fer-lo efectiu, a partir de la data de cobrament dels rebuts domiciliats.

e) En el moment de donar-se d’alta, a tothom se li assignarà un numero de soci/a que conservarà fins el dia que causi baixa a l’Entitat.

f) La vigència del carnet físic que es lliura als/les Socis/òcies, serà de 6 anys, a comptar des del 2015 inclòs.

 

3. Prestacions que s’atorguen als/les Socis/òcies:

a) Cobertura de responsabilitat civil en sinistres circulant en bicicleta, en qualsevol de les sortides en Grup. (d’acord amb les condicions fixades per les clàusules de l’entitat asseguradora).

b) Dret a participar del Campionat Social organitzat pel CCSJD.

c) Dret a la tramitació de la targeta federativa de la FCC i la RFEC.

d) Dret a obtenir el corresponent descompte en l’accés al Parc Ciclista del Llobregat. (Subjecte a les variacions que pugui aplicar en tot moment la direcció del Parc Ciclista).

e) Dret a gaudir de descomptes en els establiments comercials concertats.

f) La quota d’alta dona dret a obtenir un mallot Oficial del CCSJD, amb l’excepció de que la persona ja hagi estat Sòcia en els darrers dos anys.

 

Article 3

D’acord amb els Estatuts aprovats a l’assemblea del 15 de desembre 2017, en el seu CAPITOL SEGON de l’article 6è, punt 6, i com a extensió d’aquest, s’amplia amb un nou apartat (d) dels Estatuts aprovats a l’assemblea del 15 de desembre 2017:

 

1. La Condició de Soci/òcia es perd:

d) Quan un/a Soci/òcia deixa de pagar la quota, transcorreguts 3 mesos de la data de venciment dels rebuts domiciliats, causarà baixa en el fitxer de l’Entitat, i es produirà la pèrdua del número de Soci/òcia al finalitzar l’any natural de la data anterior. A partir d’aquest moment, si desitja tornar a fer-se Soci/òcia, caldrà que aboni de nou la Quota d’Alta, i s’aplicarà el que especifica l’Article 2, apartat 3, punt f) d’aquest RRI.

 

 

Article 4

Els/les Socis/òcies tenen dret a obtenir la vestimenta oficial del CCSJD:

 

1. Per a la seva obtenció, cal complir amb els següents requeriments:

 

a) Estar al corrent de pagament de la quota anual.

b) Manifestar-se com a ciclista actiu/va, que participa en activitats ciclistes organitzades, amb el compromís de fer-ho en representació del CCSJD.

c) Participar activament en les activitats organitzades pel CCSJD.

 

2. Mallot Oficial: Es considera la peça bàsica de la vestimenta oficial, per tant serà d’accés preferent.

 

Article 5

Ordre preferencial per a la obtenció de l’Equipació Oficial:

 

1. Mallot Oficial:

a) Acreditar durant dos exercicis haver fet 10 sortides per temporada, en qualsevol categoria, amb els Grups establerts. (lliurament bianual)= Gratuït.

b) Socis/òcies ciclistes (segona equipació) = 100% del seu cost.

c) Persones no Sòcies = 120% del seu cost.

 

2. Culot Oficial: Es considera una peça secundària de la vestimenta i com qualsevol altre complement de vestir, per a la seva obtenció, el/la soci/òcia haurà d’abonar el 100% del seu cost.

 

3. Per qualsevol peça de roba Oficial, es considera preu de cost, el cost real de cada peça amb un increment del 10%, en concepte d’assumpció de risc per magatzematge.

 

 

Article 6

Grups de Sortides:

 

Dins de cada modalitat de ciclisme, hi han formats diversos Grups que realitzen sortides programades. Aquests Grups es diferencien principalment per els nivells de duresa de les sortides, però també per altres característiques com el dia de la setmana escollit, i altres qüestions com preferències en el tipus de recorregut, ritme de la marxa, horari de tornada...

 

1. Per considerar-se un Grup, tant sols cal informar a la Junta Directiva i lliurar-li una programació de sortides, que un cop realitzades, caldrà informar amb el nom de les persones que hi han participat, del quilometratge fet en el cas de les modalitats de Carretera i Btt i també del desnivell positiu, només en el cas de Btt.

a) També es consideraran Sortides comptabilitzables de Grup, aquelles que sense haver estat programades, les realitzen un mínim de 3 Socis/òies al corrent de la quota anual.

b) Només es comptabilitzarà una sola sortida per setmana, de dilluns a diumenge, que l’interessat/da podrà escollir, en el cas d’haver-ne fet més d’una.

c) És de lliure elecció del Soci/òcia la participació en qualsevol categoria i modalitat, que pot anant alternar segons consideri oportú.

d) Cada Grup haurà de tenir un Cap de Colla, les funcions del qual queden establertes en l’Article 8.5 d’aquest RRI, això amb independència de qui exerceixi de Guia en cada Sortida.

e) Qui exerceix de Guia de la Sortida, pot ser qualsevol dels integrants del Grup, que sigui coneixedor de la ruta o bé fer-ho mitjançant el seguiment d’una ressenya, plànol o “track”.

f) Tant el/la Cap de Colla com el/la Voluntari/ària que exerceixi de Guia de la Sortida, no tenen responsabilitats més enllà de les que es descriuen en aquest RRI. Durant les sortides, cada integrant del Grup és responsable dels seus propis actes.

g) Els/les menors d’edat que surtin amb qualsevol dels Grups, hauran d’aportar al CCSJD, el corresponent document d’autorització, signat pels seus pares, o tutors legals.

h) Hi ha 3 Grups considerats com a bàsics en cada una de les modalitats de Carretera i de Btt: GRUP A: Recorreguts d’alta dificultat i d’elevat quilometratge.

GRUP B: Recorreguts de dificultat mitjana i quilometratge moderat.

GRUP C: Recorreguts de baixa dificultat amb poc quilometratge i que s’adaptarà d’acord amb el nivell que tinguin els participants en cada sortida.

 

2. També hi ha d’altres grups de sortida i se’n poden formar de nous, per raons de preferències en la elecció del dia de la setmana, horaris, tipus de recorregut, o altres característiques diferencials i en qualsevol de les modalitat de ciclisme.

 

3. Programació: El/la Cap de Colla (veure Article 8.5) de cada Grup, elaborarà un Programa amb un calendari de sortides, on s’indicarà la destinació i característiques de cada recorregut, així com el lloc i l’hora de sortida.

 

Article 7

Participació en el Campionat Social:

 

L’objectiu d’aquest Campionat, és el de fomentar les sortides en grup i per tant, busca premiar la participació per damunt de qualsevol gesta esportiva. En el Campionat Social podrà participar-hi qualsevol Soci/òcia sense limitacions d’edat i que ho manifesti a qualsevol dels Caps de Colla.

1. Calendari: El campionat s’inicia el primer diumenge de febrer o festiu oficial de febrer a Catalunya i finalitza l’últim d’octubre.

2. Modalitats: Les modalitats de ciclisme contemplades per puntuar en el Campionat Social, son les de Carretera i Bicicleta Tot Terreny (BTT).

3. Grups: Podran puntuar tots els Grups que comprenguin les modalitat i condicions descrites en l’Article 6.1.

4. Pel sol fet de sortir amb qualsevol dels Grups, un/a Soci/òcia està en condicions de poder participar en el Campionat Social.

 

Article 8

Condicions de participació en el Campionat Social:

 

1) Puntuació: Tenen dret a puntuar, tots/es els/les participants que completin el recorregut establert, que ho manifestin el Cap de Colla i estiguin al corrent del pagament de la quota anual de Soci/òcia. El valor serà a raó d’un punt per sortida. El Cap de Colla, notificarà les dades establertes en l’apartat 5. a) d’aquest mateix Article, per la seva comptabilització.

 

a) Tant en el cas de que un/a participant arribés tard al lloc d’inici del recorregut, aconseguint atrapar al seu grup, com si l’abandona abans d’hora per raons justificades, se li atorgarà la mateixa puntuació i quilometratge que al propi Grup.

b) En el cas de Sortides Programades de més d’un dia de durada, la puntuació seguirà sent d’1 punt amb la suma de quilòmetres que es facin en els dies consecutius d’aquesta.

c) És condició necessària durant la participació del Campionat Social, l’ús de l’Equipament Oficial del Club.

d) En el cas d’haver efectuat dues o més sortides de Grup, en una mateixa setmana, el/la Participant haurà d’escollir en quina d’elles vol puntuar, ja que tant sols podrà puntuar-ne una per setmana a excepció de festiu entre setmana i si ho ha fet en dues modalitats (Carretera i Btt), tant sols podrà puntuar en una de les dues.

e) Les sortides amb pluja, seran puntuables, sempre i quan el Grup estigui format per un mínim de 3 ciclistes que reuneixin les condicions per puntuar.

 

2) Convalidació de punts: Tenen dret a obtenir convalidació de punts i quilòmetres, i en el cas de la BTT el desnivell positiu corresponent, tots/es els/les participants que en lloc de fer la corresponent sortida programada, opten aquell mateix dia per col·laborar en un esdeveniment organitzat pel CCSJD. També si es tracta d’una col·laboració feta qualsevol altra dia de la setmana, aquesta igualment podrà ser convalidada en substitució d’una sortida programada, pel CCSJD, que sigui en data posterior a l’esdeveniment en qüestió i que no hagi estat realitzada per l’interessat/da..

 

3) Esglaonament de convalidacions:

 

a) Per efectuar ajudes en curses i similars en data fora del programa previst del Campionat Social = 1 punt + 0 km.

b) Per efectuar ajudes en curses i similars en data coincident amb el calendari del Campionat Social = 1 punt + km. realitzats per el seu Grup habitual en la jornada de convalidació.

c) Per participar activament en el recorregut de la Primavera en Bici = 1 punt + 10 km.

d) Per actuar com a col·laborador/a actiu/va el mateix dia de La Travessa = 1 punt + 60 km.

 

4) Trofeus: Es donaran trofeus als/les 3 primers/res classificats/des de cada modalitat (carretera i Btt), i als/les que tinguin més de 10 sortides se'ls hi farà un reconeixement, obsequi o record, que acordarà la Junta Directiva.

 

5) Cap de Colla: Cada Grup ha de tenir un/a Cap de Colla, el/la qual l’interlocutor amb el Responsable del Campionat Social. Aquest vetllarà pel compliment de totes les condicions que comporten el ser un Grup amb dret a puntuar en el Campionat. És a dir:

a) Seguir el Calendari de Sortides Programades, d’acord amb les condicions detallades a l’Article 6.3. d’aquest RRI.

b) Facilitar setmanalment i pel canal que consideri adient, la notificació al Responsable del Campionat Social, del llistat amb el nom i cognoms dels participants de cada sortida, indicant el quilometratge i el desnivell acumulat en el cas de Btt i la resta d’informacions i observacions especificades a l’Article 6.1., conjuntament amb la resta de consideracions que s’estableixen en els apartats 1 al 3 d’aquest mateix Article.

 

6) Responsable del Campionat Social: És la persona encarregada de rebre totes les dades sobre les Sortides que facilitaran setmanalment els Caps de Colla de cada Grup, portant un registre de seguiment i control, el qual farà arribar a la Junta Directiva, que el difondrà a tots el soci/òcies a través dels mitjans pertinents, (tauló d’anuncis, pàgina web i/o xarxes socials).

 

7) Classificació: a) S’estableixen dues classificacions diferenciades, una per cada modalitat: Carretera i Btt. b) Per establir l’ordre de classificació, tant sols es tindran en compte els punts acumulats, és a dir el nombre de sortides realitzades. La suma del quilometratge realitzat, servirà per establir l’ordre en cas d’empat a punts. En la modalitat de Btt, si persisteix l’empat, aquest es decidirà per la suma del desnivell positiu.

 

 

Article 9 Condicions d’usos dels bens i equip pertanyents a l’entitat:

 

1. Furgoneta:

 

a) La seva utilització prioritària serà per donar servei als esdeveniments organitzats pel Club.

b) També es podrà utilitzar per a transportar bicicletes en activitats, sortides o en pedalades que es facin en representació del Club.

c) A criteri de la Junta, puntualment es podrà cedir a Entitats considerades d’afinitats similars, aplicant en cada cas el sistema de compensació que millor convingui als interessos de les dues parts.

d) Sota cap concepte, es podrà utilitzar per a un ús particular.

e) Full de Registre: Cada vegada que algú condueix la furgoneta, ha d'indicar la data de recepció de la furgoneta, el seu nom, l'activitat i el servei pel qual s'usa la furgoneta. En aquest registre també s'indicarà els kms inicials i els finals.

f) En tots els casos, el conductor mantindrà una conducta exemplar per evitar danys que pugui patir la furgoneta, estudiant amb la Junta Directiva les situacions que puguin derivar-se d’una conducta negligent amb conseqüències de danys o despeses per incidents amb tercers, no coberts per l’assegurança del vehicle ni l’RC de l’Entitat.

g) Qualsevol sanció, ja sigui d’aparcament o de circulació atribuïble al conductor, se li derivarà la denúncia perquè se’n faci càrrec a tots els efectes.

h) El sol fet de conduir la furgoneta, implica l’acceptació de totes les condicions reflectides en aquest Article del Reglament.

 

2. Per la resta d’equipaments (equip de so, carpes, generadors.....), i seran d’aplicació els apartats a), c) i d) de l’anterior punt 1 d’aquest mateix article.

 

 

Article 10

Drets i deures de les persones que col·laboren com a voluntàries:

 

És considerat/da Voluntari/ària qualsevol persona que desenvolupi una tasca relacionada amb les activitats que realitza el CCSJD, i ho faci de manera desinteressada. Pot ser voluntari/ària qualsevol persona Sòcia o no Sòcia del CCSJD que sigui major d’edat i fins els més grans de 12 anys, si tenen l’autorització expressa dels seus progenitors, tutors o representants legals. Les condicions drets i deures del/la Voluntari/ària s’estableixen en el document “ACORD DE COL·LABORACIÓ COM A PERSONA VOLUNTÀRIA DEL CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ”. Aquest Acord es regula per les seves pròpies clàusules, i en tot allò que aquestes no prevegin, es regirà pel que estableix la Llei 6/1996, de 15 de gener, Llei del Voluntariat, i la Carta del Voluntariat de Catalunya, reconeguda i adoptada pel Parlament de Catalunya en la seva Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.

 

Documents per descarregar:
Proposta RRI.

Instruccions presentació esmenes.

Formulari Presentació esmenes.

  Calendari Nous Estatuts
ESTATUTS:
 • Aconseguir el text tipus dels estatuts

Advocat FCC

 • Redactar nous Estatuts a partir del model tipus

Joan

 • Entrar-lo al registre del Consell Català de l’Esport

11 de desembre

 • Recollir-los amb segell de sortida aprovat

8 mesos més tard

 

RRI:

 • Presentació 1a proposta del text RRI a la Junta

Joan 27 de juliol

 • Recollida d’esmenes de la Junta

Fins 30 setembre

 • Inclusió directe (transposició) d’esmenes de la Junta

Fins 30 setembre

 • Discussió i aprovació d’esmenes de la Junta no transposades

Fins 5 setembre

 • Aprovació del text amb esmenes aprovades per la Junta

13 setembre

 • Reunió de presentació del nou text proposat per la Junta

19 setembre

 • Enviar proposta RRI als Socis + instruccions i formulari tipus per la presentació d’esmenes.

25 setembre

30 set. a 31 oct.

 • Anàlisi i transposició d’esmenes presentades pels Socis

31 cot. a 15 nov.

 • Enviar convocatòria de l’Assemblea amb el text de les esmenes transposades + les esmenes no transposades.

20 de novembre

 -Celebració de l’Assemblea Extraordinària per aprovació de les esmenes presentades i acceptades.

14 de desembre

 -Redacció definitiva del Reglament amb la inclusió de les esmenes aprovades per l’Assemblea.

15 de desembre

-Penjar a la web, el text del nou Reglament ja aprovat.

18 de desembre

- Comunicar als Socis que ja poden consultar el nou RRI

20 de desembre