Perfil
   Control de pas

Cada control i avituallament tÚ una hora mÓxima de pas.

Si supereu aquest temps mÓxim sereu retirats de la marxa.