REGLAMENT

Article 1. Definició
La marxa en Bicicleta de Muntanya (BTT) que anomenem “El Retorn de la Travessa” és una prova esportiva de caràcter no competitiva que està organitzada pel Club Ciclista Sant Joan Despí (CCSJD).
La prova tindrà lloc el dia 3 d'octubre de 2021, amb sortida oberta des de les 8:00 fins a les 9.00 hores del mateix dia, amb el punt d’origen a la localitat de Castellbell i el Vilar i l’arribada a Sant Joan Despí.
“El Retorn de la Travessa” es realitza en el marc d'una especialitat ciclista que concep aquest esport com a exercici físic amb finalitats d'oci i turístics o culturals. La prova estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l'annex II del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
L'organització de la marxa es realitzarà sota les normes dictades en aquest moment pel PROCICAT en relació a la pandèmia per SARS COVID 2.


Article 2.Inscripció.

 

Article 3. Identificació dels participants

 

Article 4. Anul·lacions
Davant les inclemències climatològiques extraordinàries o un altre tipus de causes de força major inclosa la pandèmia per SARS COVID 2, atribuïbles o no a l'organització i que impossibilitin la celebració de la marxa o la modificació del seu recorregut, l'organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l'import de la inscripció o d'altres despeses derivades.


Article 5. Validesa de la Inscripció
Es considera vàlida la inscripció quan s'han abonat els drets d'inscripció. El pagament només es pot realitzar per Internet amb targeta de crèdit o dèbit a través de la passarel·la de pagament segura proposada per l'organització i en els terminis de temps indicats per l'organització.

 

Article 6- Controls de pas
No es realitzarà control de temps, únicament s'ha de fer control de pas per els punts que haurà determinat l’Organització. La localització dels controls de pas, únicament seran coneguts per l’Organització.

 

Article 7. Reconeixement Mèdic-esportiu
“El Retorn de la Travessa” no és una prova competitiva, però sí una prova que suposa un esforç considerable, segurament major al realitzat per la majoria dels participants de forma habitual. Per això des de l'Organització creiem que és aconsellable fer-se un reconeixement mèdic esportiu per comprovar que estem en perfecte estat de salut, que inclogui una analítica i una prova d'esforç.

 

Article 8. Acceptació electrònica
Tots els participants hauran d'observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors. Cada participant haurà d'acceptar electrònicament el Reglament establert per l'Organització per als participants, de manera que no es permetrà la inscripció a les persones que no ho facin. Mitjançant aquest document, el participant declararà que assumeix els riscos inherents a la participació en la prova i exclou l'Organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la seva participació en la mateixa.

 

Article 9. Responsabilitat de l'organització
Ni l'Organització, ni els seus patrocinadors o col·laboradors, es fan responsables dels accidents de ciclistes no inscrits oficialment, o dels que estant abandonin el track.
Tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que pogués contreure qualsevol participant durant la marxa.
Ni l'organització, ni els seus patrocinadors o col·laboradors, es fan responsables dels accidents que els/les participants puguin causar a altres ciclistes o a altres persones durant l'esdeveniment.
Ni l'organització, ni els seus patrocinadors o col·laboradors, es faran responsables, en cap cas de les pèrdues, furts, abandonaments per força major o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants per cap concepte. El participant eximeix l'Organització de qualsevol tipus de responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància, inclosos trasllats o custòdia de bicicletes.

 

Article 10. Drets d'imatge
L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de “El Retorn de la Travessa” a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu consentiment perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la prova en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica.


Article 11. Control de l'Organització
L'organització disposarà de personal al llarg del recorregut, la funció del qual consistirà en vetllar per la seguretat dels participants així com del compliment del present Reglament. Portaran un vestuari que els identificarà en tot moment. Aquests col·laboradors són membres actius de l'Organització, amb facultat per denunciar el comportament antiesportiu o incívic d'aquells/es participants que per les seves accions, puguin posar en perill a la resta. Especialment vetllaran per detectar i penalitza aquells participants que:

En aquests casos l'Organització actuarà en conseqüència, desqualificant d'aquesta prova i segons la gravetat de la infracció, fins i tot prohibint-li participar en successius esdeveniments organitzats per la nostra entitat. També denunciarà davant les autoritats les actuacions que siguin mereixedores.


Article 12. Acceptació de el Reglament
El sol fet d'inscriure’s en aquesta prova suposa l'acceptació d'aquest reglament i la renúncia a tots els drets contra l'organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.


Article 13. Medi Ambient
El Retorn de la Travessa es desenvolupa en la seva major part per pistes en un entorn natural, de manera que serà obligació de totes i tots preservar-lo, evitant llençar deixalles fora de les àrees de control, on podran deixar-se els residus.


Article 14. Informació sobre Protecció de Dades
El responsable del tractament de les dades és el Club Ciclista Sant Joan Despí, amb direcció Carrer Bon Viatge, 37 1r pis 08970- Sant Joan Despí, Telèfon 93- i correu-e info@ccsjd.org .

 

Article 15. Desenvolupament de la Prova
Article 15.1 Sortida
La recollida de la targeta identificativa es podrà realitzar a partir de les 7:00 hores als voltants de les piscines de Castellbell i el Vilar, a la carpa de el Club.
La sortida es realitzarà de manera esglaonada a partir de les 8.00 fins les 9.00 hores, a la zona habilitada i identificada amb l'arc de Sortida. S’organitzarà per calaixos d’uns 50 participants, separats d’uns 10 minuts. La composició dels calaixos serà per rigorós ordre d'arribada i recollida de la targeta. Convidant a que els/les participants amb menor capacitat física, siguin el més puntuals possibles, per així obtenir major marge de temps abans no els atrapi el vehicle escombra.
Article 15.2. Desenvolupament del recorregut
Els participants hauran de seguir estrictament el track lliurat per l’Organització. L'abandonament de la mateixa, o no passar pels 4 controls establerts que únicament coneix l'Organització, suposa l’automàtic l'abandonament de la prova.
L’Organització ha establert un temps límit total de 6 hores per completar la prova, a comptar des de les 9.00 del matí. Un vehicle escombra identificat per l’Organització anirà tancant el recorregut, d’acord amb l’horari fixat en els controls de pas, amb la finalitat d’aquest compliment. Quan els ocupants d’aquest vehicle de tancament passi al davant de qualsevol participant, aquest l’avisarà que està fora de la prova i des d’aquell moment el/la participant en qüestió, quedarà a tots els efectes retirat de la prova.
Article 15.3. arribada
A l'arribada es farà lliurament de la tovallola d’obsequi a tots/es els/les participants que així ho acreditin amb el braçalet, i a continuació també podran gaudir d’una bona botifarrada i beguda, en un espai condicionat amb taules i cadires.