Reglament Campionat Social


El reglament del Campionat Social es troba especificat al capítol 4t, Grups de Sortides i Campionat Social, del Reglament de Règim Intern del CCSJD.


CAPITOL QUART: GRUPS DE SORTIDES I CAMPIONAT SOCIAL

Article 6

Grups de sortides: Dins de cada modalitat de ciclisme, hi ha formats diversos grups que realitzen sortides programades. Aquests grups es diferencien principalment pels nivells de duresa de les sortides, però també per altres característiques com el dia de la setmana escollit, i altres qüestions com preferències en el tipus de recorregut, ritme de la marxa, horari de tornada...

1. Per considerar-se un grup, tan sols cal informar a la Junta Directiva i lliurar-li una programació de sortides, que un cop realitzades, caldrà informar amb el nom de les persones que hi han participat, del quilometratge fet en el cas de les modalitats de Carretera i BTT i també del desnivell positiu, només en el cas de BTT.

a) També es consideraran Sortides comptabilitzables de grup, aquelles que sense haver estat programades, les realitzen un mínim de 3 Socis/òies al corrent de la quota anual.

b) Només es comptabilitzarà una sola sortida per setmana, de dilluns a diumenge, que l'interessat/da podrà escollir, en el cas d'haver-ne fet més d'una.

c) És de lliure elecció del Soci/òcia la participació en qualsevol categoria i modalitat, que pot anar alternant segons consideri oportú.

d) Cada grup haurà de tenir un Cap de Colla, les funcions del qual queden establertes en l'Article 8.5 d'aquest RRI, això amb independència de qui exerceixi de guia en cada sortida.

e) Qui exerceix de guia de la sortida, pot ser qualsevol dels integrants del grup, que sigui coneixedor de la ruta o bé fer-ho mitjançant el seguiment d'una ressenya, plànol o "track".

f) Tant el/la Cap de Colla com el/la voluntari/ària que exerceixi de guia de la sortida, no tenen responsabilitats més enllà de les que es descriuen en aquest RRI. Durant les sortides, cada integrant del Grup és responsable dels seus propis actes.

g) Els/les menors d'edat que surtin amb qualsevol dels Grups, hauran d'aportar al CCSJD, el corresponent document d'autorització, signat pels seus pares, o tutors legals.

h) Hi ha 3 Grups considerats com a bàsics en cada una de les modalitats de Carretera i de BTT:

GRUP A: Recorreguts d'alta dificultat i d'elevat quilometratge.
GRUP B: Recorreguts de dificultat mitjana i quilometratge moderat.
GRUP C: Recorreguts de baixa dificultat amb poc quilometratge i que s'adaptarà d'acord amb el nivell que tinguin els participants en cada sortida.

2. També hi ha d'altres grups de sortida i se'n poden formar de nous, per raons de preferències en l'elecció del dia de la setmana, horaris, tipus de recorregut, o altres característiques diferencials i en qualsevol de les modalitats de ciclisme.

3. Programació: El/la Cap de Colla (veure Article 8.5) de cada grup, elaborarà un programa amb un calendari de sortides, on s'indicarà la destinació i característiques de cada recorregut, així com el lloc i l'hora de sortida.

Article 7

Participació en el Campionat Social: L’objectiu d’aquest Campionat és el de fomentar les sortides en grup i, per tant, busca premiar la participació per damunt de qualsevol gesta esportiva. En el Campionat Social podrà participar-hi qualsevol soci/òcia sense limitacions d’edat i que ho manifesti a qualsevol dels Caps de Colla.

1. Calendari: El campionat s’inicia el primer diumenge de febrer o festiu oficial de febrer a Catalunya i finalitza l’últim d’octubre.

2. Modalitats: Les modalitats de ciclisme contemplades per puntuar en el Campionat Social son les de Carretera i Bicicleta Tot Terreny (BTT).

3. Grups: Podran puntuar tots els grups que comprenguin les modalitats i condicions descrites en l’Article 6.1.

4. Pel sol fet de sortir amb qualsevol dels grups, un/a soci/òcia està en condicions de poder participar en el Campionat Social.

Article 8

Condicions de participació en el Campionat Social:

1. Puntuació: Tenen dret a puntuar, tots/es els/les participants que completin el recorregut establert, que ho manifestin al Cap de Colla i estiguin al corrent del pagament de la quota anual de soci/òcia. El valor serà a raó d’un punt per sortida. El Cap de Colla, notificarà les dades establertes en l’apartat 5. a) d’aquest mateix Article, per la seva comptabilització.

a) Tant en el cas de que un/a participant arribés tard al lloc d’inici del recorregut, aconseguint atrapar al seu grup, com si l’abandona abans d’hora per raons justificades, se li atorgarà la mateixa puntuació i quilometratge que al propi grup.

b) En el cas de sortides programades de més d’un dia de durada, la puntuació seguirà sent d’1 punt amb la suma de quilòmetres que es facin en els dies consecutius d’aquesta.

c) És condició necessària durant la participació del Campionat Social, l’ús de l’equipament oficial del club.

d) En el cas d’haver efectuat dues o més sortides de grup, en una mateixa setmana, el/la participant haurà d’escollir en quina d’elles vol puntuar, ja que tant sols podrà puntuar-ne una per setmana a excepció de festiu entre setmana inclòs en el calendari, o si ha participat en dues modalitats (Carretera i BTT), en aquest cas també puntuarà en les dues modalitats.

e) Les sortides amb pluja, seran puntuables, sempre i quan el grup estigui format per un mínim de 3 ciclistes que reuneixin les condicions per puntuar.

f) Tindrà també la consideració de sortida puntuable, quan de manera individual o col·lectiva, els/les socis/òcies participin en competicions oficials o pedalades que s’inscriguin en representació del Club i durant la prova vesteixin l’equipació oficial.

2. Convalidació de punts: Tenen dret a obtenir convalidació de punts i quilòmetres, i en el cas de la BTT el desnivell positiu corresponent, tots/es els/les participants que en lloc de fer la corresponent sortida programada, opten aquell mateix dia per col·laborar en un esdeveniment organitzat pel CCSJD. També si es tracta d’una col·laboració feta qualsevol altra dia de la setmana, aquesta igualment podrà ser convalidada en substitució d’una sortida programada, pel CCSJD, que sigui en data posterior a l’esdeveniment en qüestió i que no hagi estat realitzada per l’interessat/da.

3. Esglaonament de convalidacions:

a) Per efectuar ajudes en curses i similars en data fora del programa previst del Campionat Social = 1 punt + 0 km.

b) Per efectuar ajudes en curses i similars en data coincident amb el calendari del Campionat Social = 1 punt + km. realitzats pel seu grup habitual en la jornada de convalidació.

c) Per participar activament en el recorregut de la Primavera en Bici = 1 punt + 10 km.

d) Per actuar com a col·laborador/a actiu/va el mateix dia de La Travessa = 1 punt + 60 km.

4. Trofeus: Es donaran trofeus als/les 3 primers/res classificats/des de cada modalitat (carretera i BTT), i als/les que tinguin més de 10 sortides se'ls hi farà un reconeixement, obsequi o record, que acordarà la Junta Directiva.

5. Cap de Colla: Cada Grup ha de tenir un/a Cap de Colla, el/la qual serà l’interlocutor amb el Responsable del Campionat Social. Aquest vetllarà pel compliment de totes les condicions que comporten el ser un grup amb dret a puntuar en el Campionat. És a dir:

a) Seguir el Calendari de sortides programades, d’acord amb les condicions detallades a l’Article 6.3. d’aquest RRI.

b) Facilitar setmanalment i pel canal que consideri adient, la notificació al Responsable del Campionat Social, del llistat amb el nom i cognoms dels participants de cada sortida, indicant el quilometratge i el desnivell acumulat en el cas de BTT i la resta d’informacions i observacions especificades a l’Article 6.1., conjuntament amb la resta de consideracions que s’estableixen en els apartats 1 al 3 d’aquest mateix Article.

6. Responsable del Campionat Social: És la persona encarregada de rebre totes les dades sobre les sortides que facilitaran setmanalment els Caps de Colla de cada grup, portant un registre de seguiment i control, el qual farà arribar a la Junta Directiva, que el difondrà a tots el soci/òcies a través dels mitjans pertinents (tauló d’anuncis, pàgina web i/o xarxes socials).

7. Classificació:

a) S’estableixen dues classificacions diferenciades, una per cada modalitat: Carretera i BTT.

b) Per establir l’ordre de classificació, tant sols es tindran en compte els punts acumulats, és a dir el nombre de sortides realitzades. La suma del quilometratge realitzat, servirà per establir l’ordre en cas d’empat a punts. En la modalitat de BTT, si persisteix l’empat, aquest es decidirà per la suma del desnivell positiu.