Avís Legal

1- DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:


2- USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal del CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.


3- US DEL PORTAL

www.ccsjd.org proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Club Ciclista Sant Joan Despí o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

(iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


4- PROTECCIO DE DADES

D'acord amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 ("RGPD"), l'informem que les seves dades personals seran incorporades a la base de dades de CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ amb la finalitat de realitzar comunicacions informatives. En cap cas el CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ cedirà les dades a tercers, a excepció d'aquells casos en els quals la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per a poder complimentar la finalitat directament relacionada amb l'organització. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació pels períodes legalment previstos, sense perjudici de la sol·licitud de supressió per l'interessat/da. A la data de finalització del contracte, les dades seran bloquejades per tal d'impedir el seu tractament excepte per posar a disposició d'Administracions Públiques i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d'aquestes responsabilitats.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des podran oposar-se al tractament de les seves dades. El CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'usuari tindrà dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat, es transmeten directament a un altre responsable en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

El/la titular de les dades, o el/la seu/va representant legal, acreditant la seva identitat poden exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l'adreça electrònica info@ccsjd.org o mitjançant correu postal al carrer Bon Viatge, 37 1a planta 08970 - Sant Joan Despí.

Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es Quan el titular dels drets no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels mateixos, pot reclamar l'assistència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè l'exercici dels seus drets sigui efectiu, mitjançant la presentació d'una reclamació de Tutela de drets www.agpd.es


5- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ.


6- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


7- MODIFICACIONS

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.


8- ENLLAÇOS

En el cas que en www.ccsjd.org es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


9- DRET D'EXCLUSIÓ

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'ús.


10- GENERALITATS

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


11- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.


12- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Avís Legal redactat seguint el: Model de Avís Legal web d'Espanya.